انیمیشن دیرین دیرین - درآمد و هزاین

انیمیشن دیرین دیرین - درآمد و هزاین
این قسمت: در آمد و هزاین این قسمت ژانر وحشته! خودم جرات ندارم ببینمش! شما هم نبینیدش!!