ورود بازیکنان سائوپائولو به زمین به همراه سگ

حرکت جالب بازیکن ساءوپاءولو واقعا حرکت جالبی بود :))