اموزش پزشکی: مسمومیت دارویی

در این برنامه توسط کارشناس درباره مسمومیت دارویی و عوارض ناشی از آن و روش ها و راههای پیشگیری و درمان آن توضیح داده می شود .در مرحله اول چنانچه فرد مصدوم حالت هوشیاری دارد از خودش و اگر حالت هوشیاری ندارد از همراهان سوالاتی پرسیده می شود . سوالاتی از قبیل چه دارویی مصرف شده است ؟کی دارو را مصرف کرده است ؟چگونه مصرف شده است ؟آیا مصدومی که این دارو را مصرف کرده است دارویی خودش است یا دارویی دیگری؟آیا نام دارویی که مصرف شده است نامش مشخص است ؟