اموزش پزشکی: سرطانهای دستگاه گوارش

یکی از معضلاتی که در زندگی شهر نشینی وجود دارد وجود سرطانهای دستگاه گوارش است. جنبه ارث در سرطان دستگاه گوارش تحتانی یا روده بزرگ نقش بیشتری نسبت به معده و عوامل محیطی تاثیر بیشتری روی فرد دارد. سرطانهای دستگاه گوارش در مردها نسبت به زن ها بیشتر است چون میزان چاقی و یا مواد سمی که در محیط کارشان می باشد یا مصرف دخانیات علت درگیری بدنشان به سرطان می باشد. خطر سرطان گوارش از سن 40 سالگی به بعد افزایش پیدا می کند.