اموزش پزشکی: دلایل انجام جراحی زیبایی

از نظر شخصیتی اغلب افرادی که جراحی زیبایی – بینی – انجام میدهند ویژگی های وسواسی بارزی دارند و در درجه دوم , افراد دارای شخصیت خود شیفته که کمالگرایی آنها متمرکز به خود و با هدف افزایش جذابیت است , تن به این اعمال جراحی می دهند. از نظر روان شناسی، این گونه افراد تمایل دارند اعمال جراحی به طور کامل و به بهترین وجه انجام گرفته شود . از نظر روانشناسان افراد مضطرب , افسرده و گروه هایی که از اختلالات مزمن رنج می برند , کاندید های مناسبی برای اعمال جراحی زیبایی نیستند , در صورتی که پزشکان جراح بدون توجه به وضعیت روانی بیمار , جراحی رینوپلاستیک انجام می دهند ولی به دلیل شرایط روانی بیمار با نارضایتی او پس از عمل روبرو می شوند . افسردگی و یاس پس از عمل جراحی زیبایی – بینی – از پیامد های روانی در افراد دچار وسواس فکری است . به عقیده پزشکان عمل جراحی زیبایی – بینی – در صورتی که جان بیمار در معرض خطر نباشد به هیچ وجه یک عمل اورژانسی به حساب نمی آید , بلکه باید زمانی انجام شود که فرد علاوه بر دارا بودن از آمادگی جسمانی از آمادگی روانی مطلوب نیز برخوردار باشد. از نظر شخصیتی اغلب افرادی که جراحی زیبایی – بینی – انجام میدهند ویژگی های وسواسی بارزی دارند و در درجه دوم , افراد دارای شخصیت خود شیفته که کمالگرایی آنها متمرکز…