آموزش آتل بندی

در این انیمیشین شیوه و نحوه صحیح آتل بندی در زمان وقوع حادثه ، تصادف و سوانح توضیح داده می شود .