حدیث قدسی خداوند خطاب به دنیا

حدیث قدسی خداوند خطاب به دنیا
خداوند خطاب به دنیا می فرماید: ای دنیا ، خدمتگذار باش برای کسی که ...