رکورد جهانی شنا روی تک انگشت توسط استاد قارداش زاده

استاد عقیل قارداش زاده رکورد شنا بر روی تک انگشت را در کتاب جهانی گینس ثبت کرد .