مصاحبه با رئیس ورزش و جوانان مرند در مورد رکورد مشت زنی

استاد عقیل قارداش زاده توانستند در سونای خشک در دمای بالای ۹۵-۸۵ در مدت زمان ۱۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه ، ۳۴۰۰ مشت را به اجرا دراوردند. مصاحبه با جناب آقای علی نجاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند