انیمیشن دیرین دیرین - گاهی یه تکون

انیمیشن دیرین دیرین - گاهی یه تکون
این قسمت : گاهی یه تکون بیایم صبح ها ۱۰ دقیقه ورزش کنیم، بعد بریم سرکار. اما بوی عرقو چیکارش کنیم؟!… ولش کن اصلا،نیایم!