وقتی جنگل می درخشد

Tarek Mawad (عکاس) و Friedrich van Schoor (انیماتور) با همکاری هم پروژه مشترکی را بر اساس ایده زندگی جاری در جنگل ها اجرا کرده اند. آنها توانسته اند با استفاده از تکنولوژی نورپردازی سه بعدی، و با به کارگیری خلاقیت خود «جنگل درخشان» بسازند و از تکنولوژی نورپردازی سه بعدی، به جای عمق بخشیدن به سطوح صاف یا نسبتا صاف ساختمان ها، در طبیعت بهره بگیرند.