گربه سارق و فرصت طلب+دزدی سرقت درکمین طعمه+فیلم

چند مرد در کنار برکه ای با قلاب در حال ماهیگیری هستند. یکی از آنها موفق می شود یک ماهی را با قلاب به دام بیاندازد. به محض اینکه مرد قلابش را از آب بیرون می کشد تا ماهی را از نوک آن جدا کند، گربه ای زرنگ برق آسا ماهی را از نوک قلاب می رباید و پا به فرار می گذارد. گربه به اندازه ای سریع صید ماهیگیر را می دزدد که مرد از فرط دستپاچگی به زمین سرنگون می شود.