بلای آسمانی-افتادن درخت روی خودرو ماشی

گاهی آدم ها در مکان و زمان نامناسبی...مانند این زوج. یک زن و مرد داخل اتومبیلی که در کنار خیابانی خلوت پارک شده با یکدیگر گفت و گو می کنند.خیال آنها آسوده است و صحبتشان گل انداخته است.با این حال،زن و مرد از این واقعیت غافل هستند که در زمان و مکان نامناسبی هستند و هر لحظه ممکن است بلایی برسرشان نازل شود./بلای ناگهانی حادثه یهویی حوادث عجیب شگفت جالب جذاب مرگ