دونده مغرور و داستان خرگوش و لاک پشت-شکست باختن

"تانجای بیبیوت"دونده آمریکای آنقدر به توانایی های خود می بالید که قبل از خط پایان، دست خود را برای هوادارانش تکان داد و گام هایش را کند کرد؛غافل از آنکه حریف با استفاده از فرصت بر سرعت خود افزود و فاصله را آنقدر با بیبیوت کم کرد تا بالاخره چند گام زودتر از او ازخط پایان رد شد.دونده مغرور نه فقط مسابقه را باخت بلکه در مقابل دوربین ها چنان شرمگین شد...