زندگی زیرصفر کارتن خوابها-کودکان کار

تهران ۱۵ هزار کارتن خواب دارد.این آمار را شهرداری تهران داده -گرمخانه های پایتخت تنها گنجایش میزبانی از ۳ هزار بی خانمان را دارند.سازمان رفاه، با اجرای طرح جدید طرح جمع آوری کارتن خواب ها از سطح شهر تهران خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به صورت ۲۴ ساعته در حال جمع آوری//اسلاید شو نماهنگ فقر بدبختی نداری تنگدستی مستمندان کوخ نشینان خیابان ولگرد پول