کلاس درس جهنمی در چین+معلم آموزگار وحشی

آموزگار به دلیلی نامعلوم به شدت عصبانی شده و سیلی سختی به گونه دختر دانش آموز می زند.دخترک به خشم آمده و با کتاب خود به صورت معلم می کوبد.مرد بدون توجه به اینکه طرفش یک دختربچه است موهای او را گرفته و سرش را به دیوار و نیمکت می کوبد.دختر گریه کرده و فریاد می زند.چند دختر همکلاسی اش از شدت ناراحتی می گریند.در نهایت،دو پسر دانش آموز دخالت کرده و.../خشونت خشن