وقتی کارگران روس بیکار باشند+بازی با جرثقیل+فیلم کلیپ

وقتی سر کارگر یا کارفرما در محل نباشد،کارگران روس هم مانند بسیاری از کارگران کشورهای دیگر سعی می کنند از فرصت استفاده کرده و تفریح کنند اما عجب تفریحی. در یک کارگاه ساختمانی کارگران و هدایت کننده یک تاورکرین(جرثقیل ثابت) سر کارفرما را دور دیده و می خواهند تفریح کنند، آنهم به شیوه روسی.خب، چگونه سرگرم شوند؟ بهترین وسیله در اختیار آنها است!