زن سعودی وسط بازار از مرد غریبه سیلی خورد.

مرد سعودی به دلیل نامشخصی به یک زن سعودی توهین کرد و سیلی سختی به چهره او زد.شدت ضربه به اندازه بود که زن در برابر دیدکان رهگذران نقش بر زمین شد."احمد بن سعد القرنی" یک مفتی سعودی،با تأیید اقدام این مرد در صفحه توییتر خود فتوا داد:زنی که بدون محارم خود از خانه خارج شود،باید چنین بلایی به سرش بیاید.روزنامه السفیر: حادثه در بازار "المحمل"شهر جده اتفاق افتاد