کلیپ آموزش خانه داری : جانماز سنتی

رای درست کردن جانماز سنتی از پارچه های محلی استان لرستان که همان ماشته باشد استفاده می کنیم. آن را به اندازه 36*40 سانتی متر برش و برای جای مهر برش کوچکتری به اندازه 10 سانتی متر می زنیم. سپس برای تزئین سجاده از نوار یا روبانی که از قبل آماده کرده ایم استفاده می کنیم و دور تا دور آن را چسب می زنیم. البته اگر چسب در دسترس نبود می توانیم از چرخ خیاطی استفاده کنیم و آن را دوخت بزنیم.