کلیپ آموزش خانه داری : زیگزاگ بافی

رای بافت یك پایه به تعداد دلخواه زنجیره می بافیم . نخ را سر قلاب می پیچیم و از داخل چهارمین زنجیره بافته شده ، قلاب را رد می كنیم . دوباره نخ را سر قلاب گرفته و در می آوریم و دو تا دانه را باهم یكی می كنیم و دو دانه بعدی را با هم می بافیم . به این ترتیب یك پایه بافته می شود و برای بافت پایه بعدی از كنار پایه بافته شده ، یك پایه دیگر می بافیم و بافت را ادامه می دهیم .