کلیپ آموزش خانه داری : بستن شال و گره روی سر

شال را روی سر قرار می دهیم و آن را محکم می کنیم شال را به پشت برده دو سمت شال به حالت رفت و برگشت قرار می دهیم و روی سر قرار می دهیم و به آن زاویه می دهیم و دوباره آن را به پشت سز می بریم و آن را گره می زنیم .