کلیپ آموزش خانه داری : ساده بافی

در این برنامه ساده بافی را آموزش می دهیم در این بافت چون بافت به صورت لوله می شود بنابراین ابتدا و انتهای کار را رکن می بافیم تا بافت صاف بایستد . در این بافت رج اول را به صورت زیر بافت تا انتهای بافت می بافیم و در رج دوم به جای زیر رو می بافیم به این صورت که میل سمت راست را وارد اولین دانه میل سمت چپ می کنید و نخ را دور ان می اندازیم و از دانه بیرون می اوریم دانه از میل سمت چپ وارد میل سمت راست می شود و به همین صورت تا دانه اخر را می بافیم و بافت را یک رج زیر و یک رج رو می بافیم . در انتها شما کاری را دارید که به صورت ساده بافته شده است و به این بافت ساده بافت می گویند که از این بافت در بافت لیاس یا وسایل تزیینی و چه در شال و کلاه استفاده می شود