کلیپ آموزش خانه داری : پاکت پول

رای دادن هدیه ی نقدی، نامه یا کارت هدیه در مراسمات مختلف به عزیزان، پاکت تهیه می کنیم. یک مقوا با توجه به ابعاد هدیه مان که داخل آن قرار خواهیم داد، انتخاب می کنیم. با استفاده از خط کش یا متر، 6 سانتی متر که بر روی مرکز برخواهد گشت را بر روی مقوا تعیین می کنیم. سپس یک بخش 9 سانتی و یک بخش 7 سانتی(بعنوان در پاکت) در نظر می گیریم. سپس بخش های به هم پیوسته در نظر گرفته شده بر روی مقوا را با قیچی برش می زنیم. می توانیم با خودکار یا هر شی تیز دیگر، یک خط با فشار بر روی بخش های درنظر گرفته شده بکشیم تا مقوا راحت تر خم شود. سپس بخش های موردنظر را تا زده و بخش هایی که برای چسب زدن جدا کرده بودیم را می چسبانیم. بدین ترتیب پاکت مورد نظر آماده است. می توان از برچسب های مختلف برای تزئین پاکت استفاده کرد.