دوربین مخفی ایرانی قاتل فراری و واکنش مردم !!!

دراین دوربین مخفی ایرانی، فردی به عنو.ان قاتل در نزدیکی رهگذران قرار می گیرد و پلیس به دنبال او می آید.از افراد حاضر در صحنه دنبال سرنخ می گردد.آیا مردم قاتل فراری را لو می دهند ؟