کلیپ آموزش خانه داری : دسته گل با گل چیپسی

در این ویدئو درست کردن دسته گل عروس با برگ های چیپسی آموزش داده می شود . برای این کار به سنگ شیشه ای ، پولک چیپسی و سیم احتیاج می باشد . برای درست کردن دسته گل عروس با پولک چیپسی در ابتدا پولک ها را از سیم عبور می دهیم . سیمی که برای این کار استفاده می شود سیم شماره 24 گل سازی است . بعد از عبور دادن سیم از برگ ، دو سر سیم را به هم وصل می کنیم . به این روش ساقه ای 30 سانتی متری ایجاد می کنیم . باید 5 عدد از این ساقه ها را آماده کنیم . برای راحتی کار ابتدا 2 ساقه را به هم وصل کرده و سپس 3 ساقه بعدی را اضافه می کنیم . بعد از پیچیدن 5 ساقه ، گلی با پنج پر درست می شود . حالا سنگ شیشه ای را در وسط گل برگ ها قرار می دهیم . برای این کار هر دو سر سیم را از داخل سنگ شیشه ای عبور داده و دو سر سیم را خم و به هم وصل می کنیم . سپس آنرا در وسط گل قرار می دهیم . با استفاده از چسب حرارتی سنگ را محکم کرده و به برگ ها حالت دلخواه را می دهیم . سپس با استفاده از نوار کاترین ساقه ها را ازپایین ساقه تا زیر برگ ها نوار پیچ می کنیم . به این شیوه یک شاخه گل 5 برگ ایجاد می شود . برای درست کردن دسته گل به 20 شاخه گل نیاز است . پس از آماده کردن حدوداً 20 شاخه گل ، آنها را به شیوه نمایش داده شده در تصویر در کنار هم قرار می دهیم . به این روش یک دسته گل زیبا شکل می گیرد .