کلیپ آموزش خانه داری : سطل سنتی

پارچه محلی که همان ماشته باشد را می آوریم و سطل مورد نظر را روی آن می گذاریم و به اندازه طول سطل پارچه را برش می زنیم. سپس با چسب ماشته را به سطل می چسبانیم و اضافه هایی که از پارچه می ماند را برش زده و دور می اندازیم. برای زیر کار دور آن را اندازه می گیریم سپس پارچه را به اندازه آن برش می زنیم و چسب می زنیم. سپس با روبان تزئینی آن را تزئین می کنیم. برای دسته آن هم می توانیم از دسته های سطل های مختلف استفاده مرد و آن را تزئین کنیم.