کلیپ آموزش خانه داری : بستن روسری

روسری را ابتدا به حالت سه گوش در آورده و آن را روی سر قرار داده و زیر گلو روسری را با یکدد کلیپس محکم کرذده و یک قسمت از روسری را از پشت بر می گردانیم و در کنار سر با قسمت دیگر روسری گره داده اگر روسری بزرگ باشد آن را به صورت گل در می آوریم .