کلیپ آموزش خانه داری : بستن شال با عرض زیاد

روش بستن این شال یکی از جدیترین روشهاست که باید عرض آن زیاد باشد ، شال را رو به عرض روی سر انداخته و روی سر گره می دهیم اگر عرض آن کم بود می توانیم با سنجاق آن را محکم کنیم قسمت لبه شال را از پشت روی سر آورده و آن را مرتب میکنیم و یک دور دیگه آن را دور گردن می پیچانیم.