نتیجه سر به سر گذاشتن با دانش آموز قلدر+فیلم کلیپ ویدیو

دانش آموز نوجوان پشت میزش نشسته و معلم از او سوال می کند.ظاهرا پاسخ های او غلط هستند زیرا هر بار دو همکلاسی پشت سری اش پس از حرفی که معلم می گوید یکی یک توسری به او می زنند.چند بار توسری ها تکرار می شوند. معلم به کناری رفته و پسر نوجوان با خونسردی از جایش بلند می شود. واقعا دست سنگینی دارد. هر دو همکلاسی اش سنگینی دست او را به خوبی تجربه می کنند.یکی از معلمان