نتیجه پریدن وسط خیابان+ماشین خودرو اتوموبیل تصادف+فیلم

:اتومبیل ها در دو لاین کندرو یک بولوار متوقف شده و لاین تندرو باز است . ناگهان مردی بی آنکه نگاهی به اطراف بیاندازد از نرده حاشیه بولوار مانند یک ورزشکار پریده و با برداشتن دو گام سریع وارد خیابان می شود.او فقط دو گام برداشته و می خواست گام سوم را بردارد که...به رغم پروازی چند متری این مرد هم خوش اقبال بود و هم بدنی ورزیده داشت وگرنه ماجرا به این شکل خاتمه نمی یافت