تبر به دست مجری تلویزیون ندهید.

پیت هیگست تبر را در دست گرفت و به سوی هدف پرتاب کرد اما تبر با فاصله ای قابل توجه از بالای هدف رد شد. برنامه که به طور زنده پخش می شد ناشیگری پیت را نشان داد و علاوه بر آن بیننده های شبکه او را دیدند که با نگرانی به دیواره ای هدف روی آن نقش بسته بود رفت و نگاهی به آن سوی دیواره کرد و نفسی کشید. نفسی که بیشتر نشانگر ترس بود تا ناراحتی./ویدئو دانلود جدید