مدرس کودتا کرد خبرگان قاجار را منحل کرد !!!!!

کاردان(مجری برنامه) : کدام مجلس انقراض سلسله قاجاریه را تصویب کرد؟

خانم شماره ۱۰ : مجلس خبرگان…؟!

کاردان: خبرگان!! میگم سلسله قاجاریه!

خانم شماره ۱۰ : مجلس شورای اسلامی…؟!

و در ادامه مسابقه……

کاردان: دو کشور همسایه ایران که با دریای خزر هم مرز هستند؟

خانم شماره ۴: ترکیه و عربستان…!!

کاردان (متعجب)