علت افزایش تعداد مزاحمان تلفنی_۱۱۸

وقتی افرادی که مغرورانه و طلبکارانه،خود را قشر متمدن،بافرهنگ،فرهیخته و بروز جامعه میدانند در فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی از شنیدن مزاحمت های تلفنی لذت می برند و استقبال می کنند،طبیعی استکه مزاحمت ها افزایش می یابد.تاسف انگیزتر اینکه در برخی مواقع بدترین مزاحمت ها و بی ادبی ها در میان اهالی فرهیخته فیسبوک!!بیشترین محبوبیت را پیدا میکنند ومزاحمان به عنوان هنرمند!