عشق به تحصیل کودکان روستایی

در این اسلایدشو شاهد کودکان روستایی خواهد بود که به رغم نداشتن امکانات، عشق به تحصیل و آموختن آنها را وا می دارد تا در شرایطی سخت به کسب علم بپردازند.دانش آموزان دبستان مقداد روستای دوله سر شهرستان تالش با وجود نداشتن ابتدایی ترین امکانات روزمره زندگی مانند آب، برق، گاز، تلفن و راه آسفالته و..عشق به یاد گیری و شوق آموختن دارند و با وجود این موانع همچنان با انگیزه