اسبی که آزادی را دوست دارد.

ماریسکا یک مادیان باهوش و آزادی طلب است و از درهای بسته و محیط های محصور خوشش نمی آید.او گردش در محوطه اصطبل و مزرعه میستی میدووز در میشیگان را دوست دارد.درواقع، ماریسکا می تواند به میل خود هر در بسته و زبانه هر قفلی را باز کند.این مادیان آسوده خاطر به همه جا سر می کشد.سایر اسب ها داخل اصطبل محبوس هستند. ماریسکا به میل خود در اصطبل برخی از اسب ها را نیز باز می کند