واکنش مردم به صدای گلوله

ر این دوربین مخفی واکنش مردم را نسبت به صدای ترکیدن بادکنک که به اشتباه صدای گلوله فرض می کنند ، می بینیم./سرکاری الکی آزار اذیت مردم ملت کلک شلیک جالب بامزه دیدنی تماشایی ویدیو