گورخر،شیر را نابود کرد.

در حیات وحش همیشه این شکارچی نیست که در جدال برای بقا پیروز میشود_شکار همواره کار خطرناکی بوده است. ماده شیر با تجربه گله گورخرها را رم داده و در تعقیب طعمه مورد نظرش است.ماده شیر میخواهد از عقب به پشت گورخر پریده و او را به زمین بزند-گورخر با زدن جفتک سختی به سر و قفسه سینه شیر جانش خود را نجات می دهد.ماده شیر بر اثر شدت ضربه جفتک گورخر به سختی زخمی