گورخر،شیر را نابود کرد.

در حیات وحش همیشه این شکارچی نیست که در جدال برای بقا پیروز میشود_شکار همواره کار خطرناکی بوده است. ماده شیر با تجربه گله گورخرها را رم داده و در تعقیب طعمه مورد نظرش است.ماده شیر میخواهد از عقب به پشت گورخر پریده و او را به زمین بزند-گورخر با زدن جفتک سختی به سر و قفسه سینه شیر جانش خود را نجات می دهد.ماده شیر بر اثر شدت ضربه جفتک گورخر به سختی زخمی

حیواناتگور خرشیرنابود کردن گورخر شیر رانابود شدن شیردعوای بین شیر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x