پرنده ای که از زندگی سیر شده بود.

این پرنده بلدرچین ظاهرا از ادامه زندگی دشوارش سیر شده-تمساح با دهان گشوده کاملا بی حرکت است. یک کبک یا شاید بلدرچین زیرا به خوبی در فیلم مشخص نیست به تمساح نزدیک می شود.پرنده اندکی اطرافش را نگاه و بعد سرش را داخل دهان تمساح می کند. اگر پرنده قصد مردن داشت می توان گفت که روش مناسبی را انتخاب کرد زیرا با بسته شدن آرواره تمساح گردن نحیفش در یک لحظه قطع شده