مهمان نوازی از توریست ایرلندی استانبول

:یک جهانگرد ایرلندی در منطقۀ آ کسارای استانبول ترکیه در حال برداشتن آب از یخچال یک مغازه بود که به محض باز کردن در یخچال همه بطری ها بیرون ریخته میشود.در همین حین عده ای کاسب و مغازه دار با چوب و صندلی به جانش افتادند، اما مرد ایرلندی یک تنه از خودش دفاع کرد. ظاهرا این جهانگرد مشت زن حرفه ای بوده است.//دعوا درگیری مشت زنی نبرد مبارزه دفاع شخصی گردش