راننده زن واقعا خطرناک

خیابان باریک است و در دو طرف ماشین ها پارک کرده اند.راننده اتومبیلی توقف میکند تا ظاهرا سرنینش را پیاده کند،شاید هم دنبال جای پارک میگردد.در همین موقع،یک خودرو که رانندگی آن را یک خانم به عهده دارد از جهت مخالف وارد خیابان شده و با چراغ های روشن به سرعت به سوی اتومبیلی که وسط خیابان متوقف است،می آید. بقیه ماجرا ./ دانلود ویدیو دست فرمان بانو دختر