کروکودیل پنجه همنوعش را کند خورد.

بازدیدکنندگان یک باغ وحش که پیرامون محوطه نگهداری کروکودیل ها جمع شده بودند،ناگهان صحنه ای باورنکردنی را دیدند_ یکی از کارکنان باغ وحش کیسه ای محتوی غذا را به داخل محوطه می اندازد. در همان زمان کرکودیل غول پیکری به سوی یکی از همنوعانش برگشته و یکی از پنجه های جلوی او را در میان آرواره هایش می گیرد.//حیات وحش جانوران حیوانات درنده دانلود ویدیو جالب