تصادف حیوانات در جاده خیابان

این فیلم بیننده شاهد صحنه های مختلفی از ماجراهایی که برای حیوانات در جاده و خیابان رخ می دهد، خواهد بود. برخی از صحنه ها سوانح جاده ای حیوانات را نشان می دهند و برخی دیگر جذاب و سرگرم کننده هستند.//زیر گرفتن تصادف حوادث خطر هشدار رعایت احتیاط مقررات راهنمایی رانندگی محیط زیست حفاظت از جانوران اهلی وحشی