فوتبالیست کم سواد_مدرک تقلبی

ستاره های فوتبال و هنر ایران که برای انجام یک بازی خیریه به کشور ‫‏اتریش‬ سفر کرده اند،روزهای زیبایی را کنار هم تجربه میکنند.محسن تنابنده‬، خداداد عزیزی‬ و ‏وحید هاشمیان‬ هم به جمع ستاره ها اضافه شدند تا این سفر با حضور این چهره ها،دستخوش تغییرات جالبی شود//زمانه به مردم نادان دهد زمام امور*تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس:حافظ ارزش علم دانش ثروت