سیلی محکم به وزنه بردار وغش کردن

در این کلیپ کوتاه بیننده شاهد ماجرایی سرگرم کننده خواهد بود که هنگام برداشتن وزنه برای یک قهرمان وزنه برداری اتفاق می افتد. // قهرمان وزنه برداری سیلی سرحال غش کردبیهوش شد شوک وارد کردن مسابقه روحیه انگیزه امید باور موج مثبت اراده غیرت