راننده تریلر فراموشکار

راننده تریلر انواع اتومبیل را در دو طبقه قسمت بارش حمل می کرد. راننده ظاهرا نوع محموله اش را فراموش کرده بود زیرا در مسرش به زیر یک پل اتومبیل رو پیچید .خب، نتیجه مشخص است! حالا چه جوابی را به صاحبان اتومبیل ها خواهد داد، خودش می داند و خودش// حوادث حادثه خطر هشدار محموله