مشارکت ارزشمند مین یانگ در مراسم خیریه...

م نیومد در مورد این کار ارزشمند مین یانگ توضیح ندم؛ مین یانگ در این فیلم ضمن شرکت در مراسم خیریه از طرفداراش هم میخواد که در این کار خیر مشارکت کنند، خودش چند وقت پیش کلی لوازم تحصیلی برای بچه های محروم فرستاد، که در فیلم تصویری از اون رو میبنید، ضمن اینکه طرفداراش هم بعد از این پیام، برای حمایت از پیامش و به نام طرفدار مین یانگ نیازمندان کمک کردند( بتونم تصاویر بیشتری از این عمل زیبا میذارم)