کلیپ آموزش خانه داری : نقاشی بدون قلم مو

در این تکنیک ساده می توان نقاشی زیبایی را خلق کرد.ابتدا چند رنگ را انتخاب کرده و روی کاغذ میریزیم.رنگها را بصورت تصادفی و نامنظم روی کاغذ مریزیم.بعد کاغذ را از وسط تا کرده و کمی با دست روی آن را فشار میدهیم.فشارباعث می شود رنگهای بین کاغذ بصورت زیبایی با هم ترکیب شود و شکلی را به کاغذ بدهند.کاغذرا باز کرده و خوب به کاغذ نگاه میکنیم تا ببینیم چه شکلی در ذهن ما تصور میشود.بعد از خشک کردن کار طرحمان را با مداد شمعی کاملتر میکنیم.اگر بخواهیم دو طرف کارقرینه نشود می توان روی کاغذ را مجددا آبرنگ ریخته و با کاغذ سفید دیگری که روی ان قرار می دهیم و فشار روی ان شکل زیباتری را خلق کرد.