کلیپ آموزش خانه داری : ساخت گل با پوست پسته

دراین برنامه روش تهیه گل با پوست پسته اموزش داده می شود وسایل مورد نیاز عبارتند از پوست پسته - مقوا - چسب - ابتدا روی مقوا دایره ای ترسیم می کنیم انتهای پوست پسته را چسب زده ودر مرکز کادر قرارمی دهیم وپس از محکم شدن ان پوسته های بعدی را با نظم وترتیب خاص قرار می دهیم هر یک از پوست پسته ها باید با رعایت فا صله مناسب ازهمدیگر چسبیده شود