وقتی بودا خوابش می آید_راهب کوچک

این راهب خردسال هنگام عبادت و آموزش صبحگاهی در یک معبد بودایی به اندازه ای خوابش می آید که مقررات سفت و سخت معابد را فراموش کرده و بی اختیار می خوابد. / درس تحصیل کودک بچه نوجوان بینوا بیچاره مذهب دین آیین بوداییان