کلیپ آموزش خانه داری : دوخت گل رز با روبان

برای دوخت گل رز ابتدا دایرهایی را روی پارچه می کشیم و ان را به هفت قسمت تقسیم می کنیم تقسیم بندی دایره باید عدد فرد باشد . در مرحلمه بعد با نخ و سوزن خطوطی را که دایره را به هفت قسمت تقسیم کردیم با نخ و سوزن یک کوک درشت از وسط به بالا ی خط و سپس به وسط دایره می زنیم .نخی که انتخاب می کنید برای زدن کوک با ید هم رنگ همان روبان باشد بعد از زدن کوکها نخ را زیر کار گره می زنیم و در نظر داشته باشید که گره باید محکم باشد تا زمان عبور روبان از داخل کوک کوک از هم باز نشود . روبان را داخل سوزن می کنیم و از وسط دایره بیرون می اوریم و یک در میان از داخل کوک ها رد می کنیم و در ردیف دوم درست برعکس ردیف اول انجام می دهیم یعنی روبان را از زیر نخی که روبان از ان عبور ندادیم در ردیف اول عبور می دهیم .و این کار را تا پر شدن دایره ادامه می دهیم و در نهایت روبان را از زیر کار عبور می دهیم و اضافه ان را می چینیم .